Regulamin sklepu

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WAVECARD.PL

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin kształtuje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym wavecard.pl, prowadzonego przez Remigiusza Montwiłła, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł z siedzibą pod adresem ul. Radosna 1b/2 81-578 Gdynia, kontakt@wavecard.pl, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5791463229, REGON: 191427233, rok zał. 1997.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie oferowane w Serwisie produkty oraz usługi są skierowane wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne oraz fabrycznie nowe.
 5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, które zostały podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, jednakże jest ona niezbędna do utworzenia Konta Klienta oraz skutecznego zawarcia Umowy Sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, w przypadku każdorazowej rejestracji Konta Klienta lub składania Zamówienia.
 7. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z wszelkich usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz korzystania z Serwisu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego. Klient zobowiązany jest również do niepodejmowania jakichkolwiek działań polegających na wprowadzaniu w ramach działalności Serwisu, w tym Sklepu Internetowego, treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§2
DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

  1. Dowód zakupu – faktura VAT wysłana drogą elektroniczną;
  2. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy;
  3. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym interaktywny formularz umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wprowadzenie swoich danych, w tym wskazanie sposobu dostawy oraz metody płatności;
  4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoby upoważnione do występowania w ich imieniu, w tym w szczególności umocowane do korzystania z wszelkich funkcjonalności Serwisu na zasadach niniejszego Regulaminu, która korzysta Usług elektronicznych;
  5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
  6. Konto Klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Kupującemu przez Sprzedawcę, w celu korzystania z wszelkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Konto Klienta jest miejscem dostępu do danych Kupującego, wprowadzonych przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz informacji o Zamówieniach, w tym transakcjach zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Konto Klienta powstaje z chwilą dokonania przez Klienta prawidłowej Rejestracji w Serwisie;
  7. Koszyk – element Formularza zamówienia, za pomocą którego Klient może dodać lub usunąć wybrane przez siebie w trakcie korzystania z Serwisu Produkty, a także zatwierdzić swój wybór, celem złożenia Zamówienia;
  8. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoby upoważnione do występowania w ich imieniu, w tym w szczególności umocowane do korzystania z wszelkich funkcjonalności Serwisu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach niniejszego Regulaminu;
  9. Kupujący na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  10. Odstąpienie od Umowy – ma znaczenie nadane w § 7 ust. 2 Regulaminu;
  11. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, bądź usługa;
  12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
  13. Rejestracja – wprowadzenie przez Klienta w Serwisie pod adresem internetowym: wavecard.pl/member-register danych takich jak: imię, nazwisko oraz adres e-mail oraz założenie Konta Klienta;
  14. Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem internetowym wavecard.pl, na której znajduje się Sklep internetowy;
  15. Sklep internetowy – dostępna w Serwisie platforma sprzedażowa Produktów;
  16. Sprzedawca – Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł z siedzibą pod adresem ul. Radosna 1b/2 81-578 Gdynia, kontakt@wavecard.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5791463229, REGON: 191427233, rok zał. 1997;
  17. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  18. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – umowa, na mocy której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu na prawach konsumenta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;
  19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość, na warunkach niniejszego Regulaminu;
  20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020, poz. 287 z późń. zm.);
  21. Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą Kupującemu na prawach konsumenta na:
    
   1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
   2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego na prawach konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
   3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
  22.  
  23. Usługa elektroniczna – usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 poz. 344);
  24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

 

§3
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, przy użyciu poniższych danych:

  1. adres korespondencyjny: Oficerska12/4 81-548 Gdynia;
  2. adres e-mail: kontakt@wavecard.pl;
  3. numer telefonu: +48 798 177 770.

 

§4
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia można składać w każdym czasie, z wyjątkiem zamówień składanych telefonicznie lub drogą mailową oraz ewentualnych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w tym awarii lub prac technicznych, a także z wyjątkiem ograniczenia dostępu, o którym mowa w 9 ust. 13 Regulaminu.
 2. Kupujący nie zawsze musi posiadać Konta Klienta we wszystkich sposobach składania Zamówienia, aby móc składać Zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez opcję Przejdź do płatności, dostępną w Formularzu zamówienia. Wymóg posiadania Konta Klienta;
  2. złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej kontakt@wavecard.pl;
  3. złożenie Zamówienia drogą telefoniczną: +48 798 177 770.
 1. Przed dokonaniem Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu potwierdzenia dostępności zamawianych Produktów.
 2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji przez Sprzedawcę wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji najwcześniej w następnym dniu roboczym.
 3. Potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w drodze wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 4. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Przybliżony czas realizacji Zamówienia, tj. od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę oraz dokonania zapłaty przez Kupującego, do momentu wysyłki, wynosi trzy dni robocze i dotyczy wyłącznie Produktów dostępnych w magazynie Sprzedawcy.
 6. W przypadku braku dostępności określonych Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym. Dotyczy to również realizacji Zamówień, których przedmiotem są usługi oferowane przez Sprzedawcę oraz Produktów, o statusie dostępności określonym jako „Produkt dostępny na zamówienie”.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej.
 8. Za siłę wyższą uważa się w szczególności przeszkody wynikające ze strajków, zamieszek, dowolnych przerw w pracy, embarga, epidemii, pandemii, niezwykle surowej pogody, pożaru, powodzi, eksplozji, czy innych katastrof, działań rządowych, zarządzeń, czy restrykcji lub z innego powodu, z którego niewykonanie zobowiązań znajduje się poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy.

 

§5
PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów wyrażone są w walucie Polski złoty (PLN) i są cenami netto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Kwota Zamówienia składa się z cen Produktów, powiększonych o podatek od towarów i usług, w stawce obowiązującej w chwili składania Zamówienia oraz kosztów dostawy, zgodnych z cennikiem przewoźnika.
 3. Do każdego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie dołączony Dowód zakupu.
 4. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący, w trakcie składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:
  1. płatność dokonywana za pośrednictwem systemu płatności „przelewy24”, należącego do PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887;
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na wskazany w Dowodzie zakupu rachunek bankowy Sprzedawcy.
 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za Zamówienie w terminie trzech dni od daty otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu.
 2. W przypadku niedokonania płatności w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej dokonania, wyznaczając Kupującemu dodatkowy termin. W przypadku braku płatności w dodatkowym terminie, Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu na podstawie art. 89 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca oraz Kupujący wzajemnie wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, ich duplikatów oraz korekt w formie elektronicznej w formacie pliku .pdf, bez podpisu osoby uprawnionej do wystawienia faktury oraz bez podpisu osoby uprawnionej do jej przyjęcia, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§6
DOSTAWA

 1. Zamówione przez Kupującego Produkty są dostarczane przez dostępnego w Formularzu Zamówienia przewoźnika, na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 2. Czas dostarczenia zamówionych Produktów przez danego przewoźnika jest zgodny z jego warunkami świadczenia usług.
 3. Zamówione Produkty są przekazywane przewoźnikowi w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami przewoźnika i zależą od wielkości oraz wartości zamówienia. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy Produktów zamawianych na indywidualnie ustalonych ze Sprzedawcą warunkach, są przedmiotem odrębnej wyceny.
 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów.
 7. W przypadku, gdy Klient wyrazi wolę złożenia Zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, powinien on uprzednio skontaktować się ze Sprzedawcą, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego Zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Produktów nim objętych.

 

§7
GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów pozbawionych wad.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta albo dystrybutora, które stanowią dodatkowe zapewnienia co do jakości rzeczy sprzedanej, a także umożliwiają Kupującemu skorzystanie z alternatywnego sposobu dochodzenia roszczeń w przypadku ujawnienia się wady Produktu. Szczegółowe warunki gwarancji, jej czas trwania, a także zasady postępowania reklamacyjnego są zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do Produktu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Produkt jest wadliwy lub uszkodzony, Kupujący, który zawiera Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że posiada ona dla Kupującego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od odebrania przesyłki.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. W przypadku stwierdzenia wad Produktu i woli skorzystania z roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi, Kupujący, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania na swój koszt wadliwego Produktu wraz z reklamacją, na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Wave Print Solution ul. Oficerska 12/4, 81-548 Gdynia. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady Produktu, datę jej ujawnienia oraz wskazanie żądania Kupującego. Do reklamacji dołącza się Dowód zakupu. Jeżeli podane przez Kupującego dane będą niekompletne lub niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie tychże danych.
 6. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy, a różnice w ich wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń używanych do korzystania z Serwisu przez Kupującego, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§8
BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego na prawach konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Kupujący na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży.
 3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla tegoż Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Kupujący na prawach konsumenta udostępnia Usługobiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od niego Towar na swój koszt.
 5. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w niniejszym §8, jeżeli Kupujący na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umową sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Kupującego na prawach konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 1. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 2. Kupujący na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Kupujący na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze innych środków ochrony;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego na prawach konsumenta.
 1. Sprzedawca zwraca Kupującemu na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia tegoż Kupującego o obniżeniu ceny.
 2. Kupujący na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 3. Jeżeli brak zgodności z Umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy sprzedaży, Kupujący na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez tegoż Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z Umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową sprzedaży.
 4. W razie odstąpienia od Umowy:
  1. Kupujący na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt,
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący na prawach konsumenta, chyba że taki Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Kupujący na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z niniejszego §8.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, Kupujący może przesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Wave Print Solution ul. Oficerska 12/4, 81-548 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@waveprint.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji. także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym §8, zastosowanie mają przepisy Ustawy o ochronie konsumentów.

 

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który zawiera Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że posiada ona dla Kupującego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym §9
 2. Kupującemu na prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia dostarczenia Produktu Kupującemu, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach określonych w ust. 2-7 niniejszego § 9 („Odstąpienie od Umowy”), z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy uregulowanego w § 10. W przypadku Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów dostarczanych osobno, partiami lub częściowo, powyższy termin rozpoczyna swój bieg od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu do Odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia do Odstąpienia od Umowy, Kupujący może wysłać oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy:
  1. za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
  2. Wave Print Solution
   Oficerska 12/4
   81-548 Gdynia;

  3. drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@wavecard.pl.

W przypadku przesłania oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy.

Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy można złożyć również korzystając z formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

 1. Niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, w przypadku skorzystania z uprawnienia do Odstąpienia od Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów dostawy wyłącznie do wysokości najtańszego sposobu dostawy, który oferuje w ramach Sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu zakupionych Produktów niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy odesłanie przed jego upływem Produktów na adres Sprzedawcy:
   

  Wave Print Solution
  Oficerska 12/4
  81-548 Gdynia;

 1. W przypadku Odstąpienia od Umowy, produkty powinny być zwrócone na koszt oraz przez Kupującego w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania w zakresie dozwolonym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Prawo do Odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. których przedmiotem jest sprzedaż Produktu dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwego po otwarciu do zwrotu z uwagi na ochronę zdrowia lub względy higieniczne;
  2. których przedmiotem jest sprzedaż nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli zostały one otwarte przez Konsumenta.
  3. których przedmiotem jest zadruk kart plastikowych lub papierowych
 1. W przypadku Odstąpienia od Umowy, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie późniejszego niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Odstąpieniu od Umowy, zwrotu otrzymanych kwot. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanych kwot przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
 2. Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy można złożyć również korzystając z formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

§10
TREŚCI CYFROWE I USŁUGI CYFROWE

 1. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa dostarczana jest w wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. Kupujący na prawach konsumenta, który zawarł Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może w terminie 14 (słownie: czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego na prawach konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dostarcza je Kupującemu na prawach konsumenta przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w Umowie o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, na podstawie, której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Kupującego na prawach konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 1. Jeżeli Kupujący na prawach konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Kupującego na prawach konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli Kupujący na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 2. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z Umową przez oznaczony w Umowie czas ich dostarczania.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Wave Print Solution ul. Oficerska 12/4, 81-548 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wavecard.pl
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Treść cyfrową na nośniku – od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w posiadanie przez Kupującego na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar lub Treść cyfrową na nośniku od Kupującego na prawach konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru lub Treści cyfrowej na nośniku z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej bez nośnika, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Kupujący na prawach konsumenta nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą:
  1. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta,
  2. Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Kupujący na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Kupującego na prawach konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu adres korespondencyjny Sprzedawcy: Wave Print Solution ul. Oficerska 12/4, 81-548 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@wavecard.pl

 

§11
USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonego Serwisu, świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie utworzenia i korzystania z Konta Klienta;
  2. umożliwianie składania Zamówień przy użyciu Formularza Zamówienia;
  3. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 1. Do korzystania z Usług elektronicznych niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Kupujący ma możliwość założenia Konta Klienta, jednakże jego brak nie powoduje utraty możliwości składania Zamówień.
 2. Z chwilą prawidłowego wypełnienia oraz zatwierdzenia przez Klienta formularza rejestracji Konta Klienta, w tym akceptacji niniejszego regulaminu, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawiązuje się umowa o świadczenie na rzecz Klienta usługi stworzenia oraz prowadzenia Konta Klienta, w tym podtrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta oraz przechowywania i udostępniania Użytkownikowi jego danych wraz z historią zawartych Umów Sprzedaży. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 3. Formularz rejestracji Konta Klienta uznaje się za prawidłowo wypełniony, jeżeli zostały w nim łącznie zawarte następujące dane: adres e-mail Klient, imię oraz nazwisko Klienta, nazwa firmy, NIP.
 4. Klient jest zobowiązany do podawania w Formularzu Zamówienia oraz w formularzu rejestracji Konta Klienta danych wyłącznie prawdziwych i aktualnych. Nadto, Klient zobowiązany jest do ich niezwłocznego aktualizowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność, nieprawdziwość lub niekompletność tychże danych.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy i w żaden sposób niezakłócający jego pracy lub działalności Serwisu. Klient jest także zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach działalności Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 6. Klient może składać reklamacje związane z Usługami elektronicznymi świadczonymi przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@wavecard.pl. W treści reklamacji winny znaleźć się w szczególności dane służące identyfikacji Klienta, tj. jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis i powód składanej reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie 14 (słownie: czternastodniowy) termin na rozpatrzenie reklamacji, którego bieg rozpoczyna się od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Klient może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych. Zgłoszenie tegoż żądania powinno nastąpić poprzez przesłanie treści oświadczenia woli o rozwiązaniu tejże umowy, ze wskazaniem danych, zawartych w formularzu rejestracji Konta Klienta.
 8. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub elektronicznie, na adres e-mail kontakt@wavecard.pl.
 9. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych, w szczególności, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z prawem lub szkodzące działalności Serwisu lub Sprzedawcy.
 10. Oświadczenie Sprzedawcy o rozwiązaniu tejże umowy winno zostać wysłane Klientowi na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta Klienta.
 11. Sprzedawca ma prawo ograniczyć Klientowi korzystanie z Serwisu lub składanie Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, w razie zaistnienia ważnych powodów, takich jak:
  1. naruszanie przez Klienta lub Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności, gdy Klient podał dane lub treści wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. gdy Kupujący więcej niż raz złożył Zamówienie, a następnie go nie opłacił.

 

§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie dla celów wykonania Umowy Sprzedaży oraz realizacji zamówienia.
 3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie Umowy Sprzedaży oraz realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży oraz wysyłki Zamówienia.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem internetowym: wavecard/polityka-prywatnosci.

 

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tekst podstawowy niniejszego Regulaminu został sporządzony w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin podlega przepisom powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 4. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług, o jakich mowa w §8 Regulaminu, zawierane są w języku polskim, a prawem właściwym na potrzeby zawierania oraz realizacji tychże umów jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności:
  1. na skutek zaistnienia zmian przepisów prawnych regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenia usług drogą elektroniczną, a zmiany te wpływają na wzajemne prawa i obowiązki Klienta, Kupującego lub Sprzedawcy;
  2. na skutek zaistnienia zmian sposobu świadczenia Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę, spowodowanych obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi, w tym w szczególności wprowadzeniem zmian w zakresie wymagań technicznych;
  3. na skutek zaistnienia konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwych w organów administracji publicznej lub orzeczeń sądów, a powyższe wpływa na wzajemne prawa i obowiązki Klienta lub Sprzedawcy.
 1. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem, wysyłając w tym celu wiadomość na adres e-mail, podany w trakcie rejestracji Konta Klienta, a także publikując w Serwisie uwzględniający wszelkie dotychczasowe zmiany tekst jednolity Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do treści ani warunków Umów Sprzedaży, zawartych w okresie poprzedzającym zmianę Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne, niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niewykonalne, okoliczność ta pozostawać będzie bez wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem treści przepisu art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy o świadczenie Usług elektronicznych oraz Umowy sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a także inne, ewentualnie udostępnione w Serwisie regulaminy.
 6. Niniejsza wersja Regulaminu wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2023 r.