Polityka prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.WAVECARD.PL

 

§1
PREAMBUŁA

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowią dla nas kwestie priorytetowe. Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, niniejszym przedstawiamy naszą Polityką Prywatności.

Polityka prywatności wskazuje kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto zawiera informacje o tym komu i na jakich zasadach możemy udostępnić dane, a także jakie mają Państwo uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Ilekroć Polityka odnosi się do danych osobowych, dotyczy to danych podanych nam przez Państwo, np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Dane osobowe, które Państwo podają traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Do ochrony danych stosowane są odpowiednie najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Państwa danych.

 

§2
DEFINICJE

 1. Konto Klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Kupującemu przez Sprzedawcę, w celu korzystania z wszelkich funkcjonalności Sklepu internetowego. Konto Klienta jest miejscem dostępu do danych Kupującego, wprowadzonych przez niego za pośrednictwem Serwisu oraz informacji o Zamówieniach, w tym transakcjach zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Konto Klienta powstaje z chwilą dokonania przez Klienta prawidłowej Rejestracji w Serwisie;
 2.  Polityka Prywatności – niniejsza Polityka prywatności;
 3. Regulamin – regulamin sklepu internetowego, dostępny pod adresem strony internetowej: https://wavecard.pl/regulamin-sklepu/;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: https://wavecard.pl/;
 6. Sklep internetowy – dostępna w Serwisie platforma sprzedażowa Produktów;
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym korzystająca z funkcjonalności Konta Klienta lub składająca zamówienie, a także osoba kontaktująca się z Administratorem w związku z chęcią skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

 

§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Remigiusz Montwiłł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wave Print Solution Remigiusz Montwiłł z siedzibą pod adresem ul. Radosna 1b/2, 81-578 Gdynia, NIP: 5791463229, REGON: 191427233.
 2. W przypadku gdy Użytkownik:
   
  1. będzie chciał skorzystać z wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym Konta Klienta,
  2. będzie chciał złożyć zamówienie w Sklepie internetowym,
  3. będzie chciał złożyć reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

podanie danych osobowych będzie dobrowolne, ale niezbędne do:

  1. rejestracji Konta Klienta i korzystania z niego,
  2. zawarcia umowy sprzedaży oraz innych umów wskazanych w Regulaminie,
  3. realizacji zamówień,
  4. obsługi reklamacji,
  5. odstąpienia od umowy oraz zwrotu środków w związku z odstąpieniem,
  6. otrzymania odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub zadane w trakcie rozmowy telefonicznej.

Dane te są w szczególności potrzebne do identyfikacji Użytkownika.

Wyjaśniamy, że jeżeli Użytkownik nie udostępni nam danych osobowych, w zależności od okoliczności, powinien liczyć się z tym, że nie będzie mógł między innymi:

  1. dokonać rejestracji Konta Klienta i korzystać z funkcjonalności tegoż konta,
  2. złożyć zamówienia,
  3. otrzymać zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy,
  4. odstąpić,
  5. skutecznie złożyć reklamacji,
  6. otrzymać odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, wiadomości e-mail lub zadane w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

§4
CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

W zależności od sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

  1. rejestracja Konta Klienta, tj. w szczególności w celu zidentyfikowania osoby dokonującej rejestracji Konta Klienta, będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP) lub dane kontaktowe (np. adres e-mail).
  2.  

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. realizacja zamówień lub świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym rozpatrywanie reklamacji, między innymi w celu:
    
    udzielania odpowiedzi o dostępności produktów lub usług, zadanych przy użyciu formularza kontaktowego, poczty e-mail lub w trakcie połączenia telefonicznego,
   1.  przygotowywania ofert i prowadzenia korespondencji zmierzającej do zawarcia umów, w tym również korespondencji z wykorzystaniem poczty e-mail,
   2. informowania o zamówieniu,
   3. kontaktu w związku z realizacją zamówienia,
   4. sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniem,
   5. wystawiania i dostarczania dowodów zakupu,
   6. realizacji zamówień, w tym przekazywania zakupionych produktów przewoźnikowi,
   7. informowania o zmianach w Regulaminie,
   8. zarządzania płatnościami za zamówienia,
   9. rozpatrywania reklamacji lub realizacji zwrotu środków w związku z odstąpieniem od umowy.
    

   W powyższych celach, będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, numer rachunku bankowego), kontaktowe (np. adres e-mail, adres, numer telefonu), informacje finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności, informacje dotyczące zakupów, zamówień).

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych powyższym w zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO;

  4. zbieranie danych statystycznych – w celu analizowania sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników i dokonywania zmian w sposobie funkcjonowania Serwisu.
  5.  

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  6. udzielanie odpowiedzi na inne pytania niż wskazane w pkt. 2 ppkt. a powyżej, zadane przez Użytkownika przy użyciu formularza kontaktowego, poczty e-mail lub w trakcie połączenia telefonicznego, a także związana z tym identyfikacja Użytkownika.
    

   W powyższym celu będziemy przetwarzać dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko) lub dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres, numer telefonu).

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.

   

  §5
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przechowujemy dane osobowe przez czas wykonywania umów na zasadach Regulaminu, a po ich wykonaniu, do upływu terminów przedawnienia roszczeń, chyba że z obowiązujących przepisów wynika obowiązek dłuższego przechowywania danych osobowych.
  2. Dane osobowe, zawarte w wystawionych przez nas fakturach, przechowujemy przez okres wskazany we właściwych przepisach podatkowych i rachunkowych.
  3. Dane osobowe zawarte w plikach cookies, przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia tychże plików lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu realizacji tego interesu, do momentu jego ustania albo zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu, w sytuacji, gdy interesy Użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności mają nadrzędny charakter w stosunku do naszego interesu.
  5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, będziemy przetwarzać jego dane osobowe do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.

   

  §6
  UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

  1. Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym przedsiębiorstwie. Odbiorcami danych Użytkownika są lub mogą być w szczególności:
    
   1. nasi pracownicy,
   2. podmioty z nami współpracujące,
   3. podmioty świadczące usługi hostingowe,
   4. podmioty świadczące księgowe,
   5. podmioty świadczące audytowe,
   6. podmioty świadczące teleinformatyczne,
   7. podmioty realizujące przesyłkę zamówień,
   8. podmioty świadczące zapewniające bieżącą obsługę prawną.
  2.  
  3. Dane mogą być również przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędom Skarbowym, innym organom administracji publicznej lub instytucjom państwowym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

   

  §7
  PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z następujących uprawnień:
    
   1. Prawo do sprostowania – polegające na możliwości zgłoszenia do nas żądania poprawienia danych lub uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne z przyczyn wynikających np. z błędu przy zbieraniu lub przetwarzaniu danych;
   2. Prawo do usunięcia danych – polegające na możliwości złożenia do nas wniosku o usunięcie danych, w sytuacji gdy:
     
    1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i – w przypadku sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO – nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
    3. została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
    4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   3.  
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – polegające na możliwości złożenia do nas wniosku o ograniczenie przetwarzania danych do przewidzianych przepisami RODO przypadków (podstaw), w sytuacji gdy:
     
    1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych,
    2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik będzie się sprzeciwiać usunięciu danych,
    3. nie potrzebujemy już danych Użytkownika na potrzeby realizacji naszych celów, a Użytkownik potrzebuje ich w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, ale zachodzi potrzeba stwierdzenia, czy zachodzą po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
   5.  
   6. Prawo dostępu do danych – polegające na możliwości uzyskania od nas informacji o tym jakie dane Użytkownika, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy;
   7. Prawo do przeniesienia danych – polegające na:
     
    1. możliwości przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora,
    2. możliwości otrzymania od nas kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, aby Użytkownik mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora,
    3. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub wykonanie umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

   8.  
   9. Jeżeli Użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   10. Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, Użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przy czym w razie sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO (wobec przetwarzania do celów innych niż cele marketingowe) mogą zachodzić po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.
  2.  
  3. Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w jego ocenie przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

   

  §8
  PLIKI COOKIES

  1. Korzystamy z technologii plików cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu.
  2. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
    
   1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,
   2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
  3.  
  4. Na podstawie plików cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
  5. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi, zgodnie z instrukcją producenta, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej z jakiej Użytkownik korzysta).
  6. Wykorzystujemy pliki cookies między innymi w celu uwierzytelniania Użytkownika na stronie Serwisu, utrzymywania sesji, dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, analiz i badań oglądalności, a także świadczenia usług reklamowych.
  7. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych przez Użytkownika do witryny za pośrednictwem danego formularza.
  8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  9. Zastrzegamy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w domenie opena.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

   

  §9
  KONTAKT

  Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:

  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wavecard.pl;
  2. wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: https://wavecard.pl/kontakt/.

   

  §10
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przeglądanie lub korzystanie z funkcjonalności Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Polityki Prywatności w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym Użytkownika.